english french spanish polish

Pomoc / FAQ

Help Video
Tutoriale

Pytania ogólne

Czy to naprawd� dzia�a? ?
Oczywi�cie! Zdob�d� w �atwy sposób adresy swoich potencjalnych klientów !
Czy to jest legalne ?
To zale�y od prawa obowi�zuj�cego w Twoim kraju. We Francji nie wolno u�ywa� tego rodzaju oprogramowania dla celów komerycjnych.
Czy Mailing Builder dzia�a szybko? ?
Bardzo szybko, w zale�no�ci od ustawie� procesu wyszukiwania. O szybko�ci pracy oprogramowania decyduje ilo�� znalezionych adresów e-mail oraz pr�dko�� twojego internetu.

Oprogramowanie Mailing Builder

Jakie limity posiada obecna wersja?
Nie ma mo�liwo�ci zapisania odzyskanych maili.
Nie mo�esz wysy�a� wiadomo�ci.
Ile kosztuje pe�na wersja?
Wersja pe�na to koszt 199 Euro. W cenie otrzymujesz tak�e automatyczne aktualizacje oraz pomoc techniczn� przez e-mail.

Po��czenie

Jestem poza firewallem ...
Bez obaw: MailingBuilder pozwala skonfigurowa� po��czenie z internetem, w tym ustawienia serwera proxy.
Posiadam prosty modem
MailingBuilder jest kompatybilny z wszystkimi po��czeniami z internetem dost�pnymi na rynku. W zale�no�ci od Twojego po��czenia, liczba wykonywanych procesów mo�e si� ró�ni� (od 3 i 5 z modemem 28.8 modem to 5-10 dla szybkich po��cze�: ADSL, XDSL)

Funkcje zaawansowane

Jak odbywa si� wysy�anie wiadomo�ci e-mail?
Wysy�anie wiadomo�ci odbywa si� za pomoc� protoko�u SMTP
jak skonfigurowa� SMTP?
Wystarczy wpisa� jego w�a�ciw� nazw�, np: smtp.wanadoo.fr
Aby znale�� swój� nazw� (dla Outlook Express), wejd� w Konta -> zakadka Email -> W�a�ciwo�ci -> Serwery lub zadzwo� do swojego dostawy, pytaj�c o adres serwera SMTP.
Czy moje emaile mog� zosta� odrzucone?
Nie.
Czy mog� wysy�a� wiadomo�ci anonimowo?
Oczywi�cie! Wystarczy zmieni� dane w polu 'Twojej nazwy' oraz "Twojego e-maila'.

Filtrowanie wiadomo�ci

Czym jest lista wykluczaj�ca?
Jest to lista, do której dodajemy osoby które nie powinni otrzymywa� od nas �adnych wiadomo�ci. Jesli zatem jaki� u�ytkownik zg�osi �e nie �yczy sobie otrzymywa� kolejnych wuiadomo�ci, wystarczy �e dodasz do listy jego adres.
Jakie s� pozosta�e opcje listowania?
Mo�esz zablokowa� adresy email zawieraj�ce okre�lony ci�g znaków, lub wybra� tylko te maile które zawieraj� np okre�lona ko�cówk� (np .com). .

Pozyskiwanie adresów email

Jak dzia�a wyszukiwanie?
Wybieraj�c dowolny kraj, otrzymujesz list� wyszukiwarek, odnosz�cych si� do danego kraju.
Które mechanizmy szukania wybiera�?
Nie skupiamy si� nigdy na �adnych wyszukiwarkach. Najlepiej u�ywa� kilku jednocze�nie, mo�na wtedy zgromadzi� jak najwi�ksz� baz� adresów.
Który proces powinienem wybra�?
Liczba procesów powina wynosi� od 3-5 (dla wolnych po��cze� 28.8) natomiast dla szybkich (ADSL, Cable) od 5-10.
Jak� 'g�eboko��' wyszukiwania powinienem wybra�?
WWyszukiwanie okre�lamy poprzez liczb� stron powi�zanych do strony �ród�owej: a wi�c je�li jedna strona odsy�a do drugiej, a tak to kolejnej i jeszcze kolejnej, to g�eboko�� w tym przypadku wynosi 4.

Wyszukiwanie emaili, mechanizm szukania

Z których wyszukiwarek korzysta oprogramowanie?
Yahoo Altavista, Excite, Lycos, HotBot, Frenchness, here, nomadic, darmowe.
Jak doda� now� wyszukiwark�?
Kliknij przycisk "Od�wie� list�" : MailingBuilder automatycznie od�wie�y list� wyszukiwarek. Je�li chces zasugerowa� now�, pisz na adres [email protected] .
Na stronie znajduj� si� adresy e-mail, lecz MailingBuilder ich nie zebra�.
MailingBuilder wyszukuje adresy email, je�li poprzedzone s� kodem "mailto:"

 

Masz bardziej sprecyzowane pytania? Skontaktuj si� z nami! !