english french spanish polish


Wystarczy �e w prosty spobób okre�lisz zasady wyszukiwania adresów.. a gdy Twoja baza zape�ni si� nowymi adresami, mo�esz wysy�a� wiadomo�ci w postaci zwyk�ego tekstu lub tre�ci HTML do dok�adnie okre�lonej grupy.

Mailing Builder
Szybki
Najszybszy sposób na obszern� baz� e-mail... Filtruj�c dowolne strony www i u�ywaj�c okre�lonych s�ów kluczowych, przekonasz si� jakie to proste!

Efektywny
The extraction of email and fax as effective
Send personalized emails and individual text or HTML format to all addresses retrieved with necessary attachments needed.

Prosty
The vacuum cleaner of the most powerful email
Browsing: it retrieves the email address on the sites visited. Put one or more keywords to pick up emails.

Wydajny
The most powerful vacuum emails
Enter keywords and choose a search engine or Francophone world, you're sure to get the email updates you need. Filter by country, keywords.